Поиск по сайту audaru.kz (результатов )

Поиск осуществлен с помощью Google

Результатов не найдено

Идет поиск. Пожалуйста, подождите...

Ассаламалейкум!! Комек керек осыны аударуга қазақшаға

Ответы: 2
Просмотры: 2474
0
5880
q
13 ноя 2017
В случае не предоставления Исполнителем документов, указанных в п. 3.1. Заказчик имеет право задержать оплату до предоставления указанных документов Выполнить услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором, гарантировать надлежащее качество услуг и устранить любые дефекты за свой счет при несоблюдении условий данного пункта Исполнителем.
3.1.2. При выполнении услуг обеспечить строгое соблюдение нормативных законодательных актов РК в области безопасности, охраны труда и окружающей среды.Гарантировать соблюдение и контроль соблюдения всех правил по ТБ при выполнении своих обязательств по настоящему договору. Все правила и процедуры по ТБ в соответствии с требованиями и стандартами РК.
3.1.3. Предупреждать загрязнения и нести ответственность за возможный ущерб, причиненный окружающей среде при выполнении Услуг, указанных в настоящем Договоре, кроме тех случаев, когда данный ущерб возник по вине Заказчика.
3.1.4. Вести достоверный и точный учет документации в отношении услуг и связанных с ними сделок и предоставлять Заказчику указанную документацию по его требованию.
3.1.5. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, предоставлять Заказчику счет-фактуру и акт выполненных работ для оплаты предоставленных услуг.
3.1.6. Обеспечить и поддерживать минимальный уровень Казахстанского / Местного содержания 98%.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2018 года.
8.2. В случае досрочного расторжения договора стороны обязаны уведомить друг друга за 30 календарных дней.
Показать текст полностью
5880
3
3

Ответы
1
5532
a
20 ноя 2017
Орындаушы 3.1-тармақта көрсетілген құжаттарды ұсынбаған жағдайда. Тапсырыс беруші аталған құжаттарды ұсынғанға дейін төлемді ұстап қалуға құқылы Осы Келісімде көзделген тәртіппен қызметтерді орындау, Қызметтің тиісті сапасына кепілдік беру және осы тармақты орындамаған жағдайда Мердігер өз есебінен кез келген ақауларды жояды.
3.1.2. Қызметтерді орындау кезінде Қазақстан Республикасының қауіпсіздік, еңбек қорғау және қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілеріне қатаң сәйкестік қамтамасыз етілсін. Осы келісім бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде ТҚ-тің барлық ережелерін сақтау және бақылау қамтамасыз етілсін. ТҚ бойынша барлық ережелер мен процедуралар ҚР стандарттарына және талаптарына сәйкес.
3.1.3. Тапсырыс берушінің кінәсінен келтірілген залалды қоспағанда, осы Келісімде көрсетілген қызметтерді орындау кезінде қоршаған ортаға ластануы туралы ескертуге және ықтимал залал үшін жауапты.
3.1.4. Қызметтерге және онымен байланысты мәмілелерге қатысты құжаттаманы сенімді және нақты жүргізіп, Тапсырыс берушіге оның талабы бойынша көрсетілген құжаттар ұсынылсын.
3.1.5. Қызмет көрсетілген айдан кейінгі айдың 5-ші күніне дейін, Тапсырыс берушіге ұсынылған қызметтерді төлеу үшін шот-фактура және орындалған жұмыс актісі ұсынылсын.
3.1.6. Қазақстандық/ Жергілікті ұстаудың ең төменгі деңгейі 98% ұстанылсын және қамтамасыз етілсін
Осы шарт қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және 2018жылдың 31 желтоқсанына дейін жарамды.
8.2.Келісім-шарт мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, тараптар 30 күнтізбелік күн ішінде бір-бірін хабардар етуі тиіс.
Показать текст полностью
Комментировать

Для публикации комментария Вам необходимо авторизоваться
5532
5880
0
5529
a
13 ноя 2017
уалейкум ассалам, мундай улкен тексттер акша турады
Показать текст полностью
Комментировать

Для публикации комментария Вам необходимо авторизоваться
5529
5880